വിരുന്നുകാർ

ചിലർ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിചാരിതമായി ആയിരിക്കും.
മനസ്സിന്റെ അയൽവാസിപോലും
അല്ലാതിരുന്നവർ
ഹ്യദയത്തിലെ താമസക്കാർ ആകും.
ചിലർ വാടകക്കാരാകും.
ചിലർ ഉടമകൾ ആകും.
അടഞ്ഞുകിടന്ന വാതിലുകൾ
ചിലരെ തിരിച്ചയയ്ക്കും.
വരുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും
ചിലർക്കു വേണ്ടി വാതിലുകൾ
തുറക്കപ്പെടും.
                – രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്റ്റ്

Advertisements

വെളിച്ചം

വെളിച്ചം അങ്ങനെയാണ്,
വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ് പോയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ അവൻ
നേർനടപ്പുകാരനാണ്.
പകലിന് ഊർജ്ജം നൽകി രാവിന്റെ നിസ്സഹായത അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കും.
ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നെങ്കിലും അവൻ ഇന്നും അലയുകയാണ്,
ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പാകമായ ഒരു തമോഗർത്തവും തേടി .
– രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്സ്

പറയാത്ത വാക്കിന്റെ കടം

തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന്റെ കടം
ഇന്ന് വേദനയുടെ പലിശ നൽകുന്നു.
എന്നാൽ വാക്കുപെട്ടി തുറക്കുന്നതിനും
എത്രയോ മുൻപേ,
ഒരു ജപ്തി നോട്ടീസ് പോലും നൽകാതെ
അവൾ മറഞ്ഞിരുന്നു.
ഒടുവിൽ കടം എഴുതിതള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ
വാക്കിനെ ആത്മാവ് ഗോപനം ചെയ്തു.
                        – രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്

ഭിക്ഷാപാത്രം

അവന്റ്റെ ഭിക്ഷാപാത്രം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു .
അവൻ യാചിക്കാതെ തന്നെ അത് നോട്ടുകളാൽ നിറഞ്ഞു .
എന്നാൽ,ദൈവത്തിൻറെ കുഞ്ഞുകരങ്ങൾക്ക്
ഇന്നും അന്നം അന്യമാണ് .
അതെ ,ബീച്ചിലേക്കുള്ള ടാറിട്ട റോഡിൻറെ ഓരത്ത് ദൈവം വിശന്ന വയറുമായി കുടിയിരുന്നു                                                         – രാഹുൽ രത്ന.ആർ.എസ്സ്